Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o ucelenou osnovu informací podle standardu ISVS, který sjednocuje výčet a strukturu povinně zveřejňovaných informací o subjektu veřejné správy.

1. Název
Obec Myslív

2. Důvod a způsob založení
(§ 5, odstavec 1, písm. a/ zákona 106/1999 Sb.)
Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 151, odstavce 1 zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 12. listopadu 2000.
Podle § 151, odstavce 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni účinnosti tohoto zákona. 
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3).
Každá obec má svůj obecní úřad4)

1) zákon čís. 1/1993 Sb, (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 2, odst. 1
4) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 109

3. Organizační struktura
V čele obce stojí starosta, který je zvolen devítičlenným zastupitelstvem ze svého středu. Stejným způsobem je zvolen místostarosta. Přehled členů zastupitelstva naleznete zde.

4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Myslív
Myslív 52
341 01 Horažďovice
Telefon: 376 595 400
fax: 376 595 400 
Oficiální e-mail: ou@mysliv.jz.cz
starosta@mysliv.jz.cz
Elektronická podatelna: ou@mysliv.jz.cz
Informace o datové schránce:
ID schránky: t3abh48
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Jméno: Obec Myslív
IČ: 00 25 58 40
Schránka je typu OVM.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Myslív
Myslív 52
341 01 Horažďovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Myslív
Myslív 52
341 01 Horažďovice

4.3 Úřední hodiny

Po 7:15-17:00
St 7:15-17:00

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 376 595 400

4.5 Číslo faxu

Fax: 376 595 400

4.6 Adresa internetové stránky
www.obecmysliv.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Oficiální e-mail: ou@mysliv.jz.cz
Elektronická podatelna: ou@mysliv.jz.cz

4.8 Další elektronické adresy
starosta@mysliv.jz.cz

5. Případné platby lze poukázat:
č.ú. 5729351 / 0100

6. IČ
00 25 58 40

7. DIČ
CZ 00 25 58 40

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Přehledně zpracované rozpočty na tento i předcházející roky s možností stažení na Váš počítač jako i výsledky hospodaření za jednotlivá období naleznete zde.

9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Obce Myslív, e-mailem (ou@mysliv.jz.cz) nebo telefonicky.

10.Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Obec Myslív, e-mailem (ou@mysliv.jz.cz) nebo telefonicky.

11.Opravné prostředky
(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb. )

Samostatná působnost obce
V samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

 • zastupitelstvo obce
 • komise zastupitelstva obce (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem)
 • výbory zastupitelstva obce (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem obce)
 • Obecní úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem )

V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání. Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou

 • u vyššího orgánu obce
 • u Krajského úřadu Plzeňského kraje
 • u soudu

Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:

 • kdo ji podává a proti čemu směřuje
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis

Přenesená působnost obce

Kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační OÚ. Obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání. Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu v Myslívě)
 • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat

 • písemně (postačí předat v kanceláři OÚ)
 • ústně do protokolu
 • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu

Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

 • v jakém rozsahu je odvolání napadáno
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
 • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správ. orgán pokračuje ve správním řízení. Zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání. Proti blokové pokutě se odvolat nelze. Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání.

12.Formuláře
Obec Myslív nevydává žádné vlastní formuláře. Formuláře k řešení životních situací jsou k dispozici na stránkách příslušných institucí.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Myslív, telefonicky na tel. č. 376 595 400, nebo k podání dotazu použít náš formulář.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, zákon o okresních úřadech, zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, opřestupcích o matrikách, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, o právu shromažďovacím, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.

Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek města, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Všechny zmíněné předpisy jsou online k dispozici na portálu veřejné správy.

14.2 Vydané právní předpisy
Vydané předpisy, vyhlášky a směrnice OÚ Myslív najdete přehledně zpracované zde.

15. Úhrady za poskytování informací
Cena je stanovena na základě sazebníku. Náklady na 1 hodinu práce nutné pro vyhledání informace (za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu) – 100,- Kč.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávy OÚ Myslív o poskytování informací za jednotlivé roky dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete na Úřední desce nebo v archivu zveřejňovaných dokumentů.